Text Size
         |  BM | ENG  |
Rabu, 19 December 2018
Rabu, 10 Rabi'ul-Akhir 1440
 

NOTIS PEROLEHAN TERUS
CIAST/UPPP/PT/18/2018
 
Perolehan Terus adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang eP enabled dan mempunyai;
CIDB G1 / ME / E11 - Kerja Am Elektrik Gred G1 Daerah Petaling
 

Tajuk Perolehan Terus    :
 PEROLEHAN TERUS KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN ELEKTRIKAL DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST) SHAH ALAM SELANGOR
 
 
TARIKH NOTIS                  : 9 APRIL 2018
 
TARIKH TUTUP                : 13 APRIL 2018
Masa Tutup                         : 12:00 tengahari

Tempat Penghantaran     : 
Dokumen perolehan terus boleh dihantar melalui serahan tangan ATAU melalui pos berdaftar ke alamat Program Perancangan dan Pembangunan Latihan, Aras 2, Blok J, Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST, Jalan Petani 19/1, 40300 Shah Alam, Selangor.

 
 
 
Tarikh Lawatan Tapak     : 11 APRIL 2018
Waktu Lawatan Tapak     : 10:30 PAGI
Lokasi Lawatan Tapak    : LIF LOBBY BLOK J
Pertanyaan                         : En, Jafery 03-554355
 
HANYA PENAMA YANG TERTERA DI DALAM SIJIL CIDB SAHAJA YANG DIBENARKAN HADIR
 
Syarikat perlu menyertakan salinan sijil yang masih sah semasa hadir lawatan tapak;
i. Sijil Pendaftaran Syarikat (Maklumat Pemilik Masa Kini) ATAU Surat Perwakilan Kuasa
ii. Sijil CIDB G1 / ME / E11 - Kerja Am Elektrik Gred G1 Daerah Petaling
 
 
 
Salinan sijil yang disenaraikan di atas dan dokumen skop kerja yang lengkap diisi hendaklah dihantar dalam sampul surat yang ditulis pada sudut sebelah atas kirinya dengan perkataan CIAST/UPPP/PT/18/2018 dan hendaklah dihantar pada atau sebelum tarikh dan masa yang dinyatakan di atas.
 
Pihak CIAST tidak tertakluk untuk memberi tawaran kepada perolehan terus yang terendah atau mana-mana tawaran.