PPKSPP

Perakuan Pengiktirafan Kelayakan Sebagai Personel Pentauliahan (PPKSPP) merupakan perakuan yang diberi kepada personel Pusat Bertauliah (PB) Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) yang bertanggungjawab dalam pengurusan latihan kemahiran, membimbing, menyelia dan menilai pelatih / perantis di PB termasuk juga di Pusat Bertauliah Sistem Latihan Dual Nasional (PB SLDN)

PERSONEL PPKSPP

Personel PPKSPP adalah merupakan personel pentauliahan JPK atau personel PB yang diperaku bagi jawatan berikut :

 1. Pengurus Pusat Bertauliah (PPB);
 2. Pegawai Pengesah Dalaman (PPD);
 3. Pegawai Penilai (PP);
 4. Pengurus Pusat Bertauliah Sistem Latihan Dual Nasional (PPB-SLDN);
 5. Coach (Coach); dan
 6. Pengajar Sistem Latihan Dual Nasional (Pengajar SLDN).

Syarat dan kelayakan personel PPKSPP adalah tertakluk kepada panduan berikut yang sedang berkuat kuasa.

PANDUAN DAN SYARAT PERMOHONAN PERAKUAN PENGIKTIRAFAN KELAYAKAN SEBAGAI PERSONEL PENTAULIAHAN (PPKSPP) DI PUSAT BERTAULIAH

SLAID PPKSPP

PROSEDUR PERMOHONAN

 1. Semua urusan permohonan PPKSPP adalah dibuat secaraatas talian melaluiURL https://www.myspike.my/
 2. Bagi urusan batal jawatan,berhenti berkhidmat, pemakluman tamat kontrakatau berpencen perlulah menghantar surat rasmipemakluman kepada JPK untuk pengemaskinian rekod perakuan seperti berikut.
PERMOHONAN PERAKUAN
(Secara Atas Talian)
PEMBATALAN
(Surat Pemakluman)

Personel Baru

Personel belum pernah diperaku sebagai personel pentauliahan JPK

Tambah Jawatan

Mohon jawatan selain daripada jawatan yang telah diperaku

Tambah Program

Mohon program NOSS selain daripada program yang telah diperaku

Pembaharuan

Jawatan dan program sama yang telah diperaku akan tamat tempoh

*Pindah PB

Mohon perakuan di PB baharu kerana tidak lagi berkhidmat di PB terdahulu

Batal Jawatan

PB/Personel mohon batal jawatan yang telah diperaku dengan alasan yang munasabah

 

Berhenti Khidmat/Tamat Kontrak/Pencen/Lain-lain

PB/Personel mohon batalkan semua jawatan yang telah diperaku kerana personel tidak lagi berkhidmat di PB berkaitan

PERHATIAN :

Permohonan *Pindah PB tidak perlu pos surat berhenti/tamat kontrak di PB lama tetapi dokumen tersebut perlu dimuat naik semasa membuat permohonan pembaharuan/tambah jawatan/Tambah Program di PB baharu.

MAKLUMAN :

 • Permohonan yang telah berjaya dihantarmelalui MySPIKE sebelum atau pada 10hb akan dibawake dalam mesyuarat pada hujung bulan yang sama. (Tertakluk kepada jumlah permohonan dan arahan penglibatan pegawai dengan aktiviti utama jabatan)
 • Manakala bagi permohonan yang telah berjaya dihantarmelalui MySPIKE selepas 10hb akan dibawa ke dalam mesyuarat pada hujung bulan berikutnya.
 • Semua keputusan permohonan adalah tertakluk kepada ketetapan Mesyuarat Perakuan Personel Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (MPP SPKM).

 

PROSEDUR PERMOHONAN PERAKUAN PERSONEL

 1. Prosedur permohonan perakuan personel melalui sistem boleh rujuk pada Manual Pengguna dan Manual Personel.
 2. Manual tersebut juga boleh dimuat turun secara atas talian melalui URL https://www.myspike.my/  seperti berikut :

 

 

CARTA ALIR PERMOHONAN MELALUI MY SPIKE

DOKUMEN PERMOHONAN

 1. Semua permohonan melalui MySPIKE dikehendaki Muat Naik Dokumen Sokongan mengikut Kategori Personel PB, Personel SLDN atau Pindah Pusat Bertauliah.
 2. Sila pastikan dokumen sokongan yang dimuat naik memenuhi kriteria berikut:
 • Hanya kemukakan dokumen sokongan yang berkaitan sahaja;
 • Imbasan dokumen yang dibenarkan hanya dalam format PDF;
 • Jumlah saiz keseluruhan dokumen diimbas tidak melebihi 2MB; dan
 • Sebaiknya imbasan dokumen disimpan/save dalam satu (1) fail PDF.
 1. Sebarang penghantaran dokumen sokongan melalui e-mail adalah tidakditerima sebagai dokumen tambahan;
 2. Namun begitu sekiranya data Induksi atau SKM/DKM/DLKM telah wujud di profil personel dalam sistem, maka bukti tersebut boleh dikecualikan untuk dimuat naik;
 3. Berikut ialah Senarai Semak dokumen sokongan bagi permohonan Personel Baru, Tambah Jawatan, Tambah Program dan Pembaharuan bagi kategori Personel PB SLaPB:

      

PERHATIAN :

Sekiranya data Induksi atau SKM/DKM/DLKM telah wujud di profil personel dalam sistem, maka bukti tersebut boleh dikecualikan untuk dimuat naik.

6.  Berikut ialah Senarai Semak dokumen sokongan bagi permohonan Personel Baru, Tambah Jawatan, Tambah Program & Pembaharuan bagi kategori Personel SLDN :

PERHATIAN :

Sekiranya data Induksi/ Kursus NDTS atau SKM/DKM/DLKM telah wujud di profil personel dalam sistem, maka bukti tersebut boleh dikecualikan untuk dimuat naik.

 7. Permohonan Pindah Pusat Bertauliah (PB) juga perlu dibuat secara atas talian melalui sistem dengan memilih jenis permohonan berikut :

   • Tambah Jawatan : Jika jawatan di PB lama tidak sama dengan jawatan di PB baru;
   • Tambah Program : Jika program NOSS di PB lama tidak sama dengan program NOSS di PB baru; dan
   • Pembaharuan : Jika jawatan dan program di PB lama sama dengan di PB baru.

8. Berikut ialah Senarai Semak dokumen sokongan bagi permohonan Pindah PB :

   1. Surat berhenti di PB lama;
   2. Surat lantikan & setuju terima lantikan di PB baru yang terkini dengan tarikh kedua-dua surat lantik & terima lantikan tidak melebihi tempoh 6 bulan dari permohonan dibuat; dan
   3. Siji-sijil berkaitan yang sama dengan dokumen permohonan Pembaharuan/ Tambah Jawatan/ Tambah Program

 

PERMOHONAN BATAL PERAKUAN

 1. Permohonan membatalkan perakuan personel adalah bertujuan untuk memaklumkan JPK bahawa personel tidak lagi aktif bagi jawatan yang telah diperakukakan.
 2. Berikut ialah kategori permohonan batal perakuan personel :
  1. Pembatalan Jawatan : Memohon batalkan perakuan sedia ada supaya jawatan tersebut tidak lagi aktif;
  2. Berhenti Khidmat : Membuat pemakluman kepada JPK bahawa personel tidak lagi berkhidmat di mana-mana PB.
 3. Personel atau PB juga boleh mohon batal perakuan sekiranya personel telah tamat kontrak atau telah berpencen dan sebagainya.

 

PROSEDUR MEMOHON PEMBATALAN

 1. Permohonan Batal Jawatan dan Berhenti Khidmat hendaklah kemukakan surat rasmi seperti berikut :
  1. Batal Jawatan : Surat rasmi Memohon Pembatalan Jawatan Personel dan nyatakan alasan dan sebab pembatalan jawatan tersebut.
  2. Berhenti Khidmat : Surat Tamat Perkhidmatan di PB atau surat rasmi Makluman Berhenti Berkhidmat di PB dengan menyatakan sebab tidak lagi berkhidmat di PB tersebut.
 2. Personel telah tamat kontrak atau telah berpencen dan sebagainya juga perlu kemukakan surat rasmi pemakluman kepada JPK.
 3. Permohonan Batal Perakuan hendaklah dihantar ke alamat berikut atau melalui emel ppkspp@ciast.gov.my.

 

SEMAKAN & PERTANYAAN

 1. Semakan status atau keputusan permohonan personel melalui sistem boleh dibuat seperti berikut :

2. Permohonan batal jawatan/ berhenti berkhidmat juga boleh disemak melalui sistem seperti berikut :

3. Pertanyaan dan aduan juga boleh dibuat melalui sistem seperti berikut :

4. Pertanyaan berkaitan PPKSPP boleh email ke ppkspp@ciast.gov.my