MISI, VISI DAN OBJEKTIF

PROFAIL

Visi

Organisasi peneraju dalam membangun dan memperkasakan pengajar bertaraf dunia dalam bidang kemahiran.

 

Misi

Membangunkan pengajar bertaraf dunia yang berpengetahuan, kompeten, berdisiplin dan responsif terhadap perubahan persekitaran dan teknologi.

 

Objektif

  • Melahirkan tenaga pengajar bagi memenuhi keperluan institusi latihan kemahiran negara
  • Meningkatkan tenaga pengajar secara berterusan dalam bidang kemahiran dan metodologi latihan mengikut perkembangan teknologi
  • Mentauliah tenaga pengajar dan pakar industri selaras dengan Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia
  • Memperkayakan kurikulum latihan kemahiran
  • Memperkukuhkan hubungan dan latihan antarabangsa
  • Memantapkan prasarana teknologi maklumat dan komunikasi serta sistem pembelajaran elektronik dan multimedia
  • Menyediakan persekitaran dan kemudahan latihan yang kondusif dan relevan
  • Memupuk nilai murni, sikap yang positif dan budaya kerja yang sihat kepada tenaga pengajar