LATIHAN ANTARABANGSA

Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST) pertama kali diilhamkan oleh Kerajaan Malaysia pada tahun 1979. Pembinaan CIAST telah disempurnakan pada tahun 1983 dengan bantuan kewangan daripada Kerajaan Jepun di bawah Pembangunan Sumber Manusia ASEAN. Sejak awal, Kementerian Sumber Manusia Malaysia telah diberi kepercayaan untuk mentadbir dan menguruskan CIAST dengan bantuan teknikal daripada Kerajaan Jepun melalui JICA sehingga tahun 1991. Dari tahun 1991 hingga Jun 2007, operasi CIAST telah dikendalikan oleh Jabatan Tenaga Manusia, Kementerian Sumber Manusia Malaysia. Pada 1 Jun 2007, pengurusan pusat itu telah diletakkan di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran kementerian yang sama dengan matlamat mempelbagaikan fungsi CIAST dan meneroka kemungkinan baru.

CIAST adalah institut barisan hadapan di bawah Kementerian Sumber Manusia dan berfungsi sebagai organisasi utama dalam pembangunan dan peningkatan tenaga pengajar latihan kemahiran di Malaysia. CIAST telah menjalankan pelbagai kursus bagi peserta dari institut latihan vokasional, industri tempatan dan negara-negara antarabangsa dan ini telah menjadi satu tradisi dalam kementerian di mana sumber manusia merupakan aset yang paling besar dan paling penting. Kursus yang ditawarkan adalah latihan pengajar, latihan penyeliaan, latihan kemahiran lanjutan untuk pengajar kemahiran, latihan penyelia industri, jurulatih industri dan industri latihan pekerja mahir untuk sektor awam dan swasta dan juga untuk peserta antarabangsa. Program latihan pusat dikendalikan oleh tenaga pengajar yang berpengalaman dengan pelbagai latar belakang teknikal.

CIAST telah menjalankan dan menawarkan kursus bagi peserta antarabangsa bermula dengan Latihan Serantau ASEAN (ART) sejak tahun 1988. Melalui sokongan daripada Kementerian Hal Ehwal Luar (MFA) dan pertubuhan antarabangsa, CIAST telah membuktikan penglibatan serius dalam melaksanakan dan memperkukuhkan Latihan Teknik dan Vokasional Pendidikan (TVET) di kalangan negara-negara antarabangsa melalui beberapa program antarabangsa seperti Program Latihan Negara Ketiga (TCTP), Program Kerjasama Teknikal Malaysia (MTCP) dan Program Kerjasama ASEAN-Jepun PSM. Setakat ini sehingga tahun 2015, CIAST telah menjalankan 85 kursus antarabangsa dan telah melatih seramai 961 peserta antarabangsa.

MTCP telah dimulakan semasa CHOGM bagi rantau Asia Pasifik di Sydney,Februari 1978. Ia telah dilancarkan secara rasmi pada 7 September 1980 di Commonwealth Heads of State Meeting di New Delhi untuk menunjukkan komitmen Malaysia ke Kerjasama Selatan-Selatan, khususnya Kerjasama Teknikal di kalangan negara-negara membangun (TCDC). Selaras dengan semangat Kerjasama Selatan-Selatan, Malaysia melalui PKTM berkongsi pengalaman pembangunan dan kepakaran dengan negara-negara membangun yang lain. Program ini merupakan sebahagian daripada komitmen Kerajaan Malaysia ke arah mempromosikan kerjasama teknikal di kalangan negara-negara membangun, pengukuhan kerjasama serantau dan sub-serantau, serta memupuk kolektif sifat berdikari di kalangan negara-negara membangun.

MTCP memberi penekanan kepada pembangunan sumber manusia melalui penyediaan latihan dalam pelbagai bidang yang penting untuk pembangunan sesebuah negara seperti pentadbiran awam, tadbir urus yang baik, perkhidmatan kesihatan, pendidikan, pembangunan mapan, pertanian, pembasmian kemiskinan, promosi pelaburan, ICT dan perbankan . Lebih daripada 100 kursus jangka pendek ditawarkan oleh 79 institusi latihan MTCP, yang kebanyakannya adalah pusat kecemerlangan untuk latihan. Sejak pelancarannya, lebih 25,000 peserta dari 140 negara telah mendapat manfaat daripada pelbagai program yang ditawarkan di bawah MTCP.

Pada pembinaan kapasiti untuk tenaga pengajar TVET, CIAST telah diberi keistimewaan dan dilantik oleh MTCP sebagai salah satu institusi latihan sejak 1993.