ARAHAN PENGURUSAN

BIL PERKARA
1/2010 Penyediaan Nota Serah Tugas Jawatan
2/2010 Pengurusan Cuti Rehat Kakitangan CIAST
3/2010 Penyediaan Sasaran Kerja Tahunan Individu dan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan
4/2010 Prosedur Perolehan Terus Bekalan / Perkhidmatan CIAST
5/2010 Pemakaian Tanda Nama
6/2010 Polisi ICT CIAST
7/2010 Prosedur Pengurusan Aset Alih Kerajaan di CIAST
8/2010 Pelaksanaan Penggunaan MyID Pada Semua Aplikasi Sistem
9/2010 Garis Panduan Tindakan ke Atas Sokongan yang Diterima Bagi   Sesuatu Urusan Kerajaan
10/2010  Dasar Pusingan Kerja Jabatan Pembangunan Kemahiran
11/2010  Keperluan Pegawai Pengganti Ketika Bercuti
 12/2010  Laporan Mesyuarat
 13/2010  Peraturan Kelulusan Keluar Negara
 14/2010  Kelulusan Kerja Lebih Masa, Bayaran Kerja Lebih Masa dan Cuti Gantian
 15/2010  Prosedur Tempahan Makanan di CIAST
 16/2010  Pemantauan Penyelenggaraan Mengikut Zon
 17/2010  Penggunaan 'Walkie Talkie' Ketika Menjalankan Tugas
 18/2010  Polisi Penginapan Asrama CIAST  (BATAL - digantikan dengan AP 1/2023)
19/2010  Peraturan Asrama CIAST  (BATAL - digantikan dengan AP 1/2023)
 20/2010  Penghargaan Pekerja Cemerlang Bulanan
 21/2010  Tanggungjawab Penyeliaan dan Laporan Salah Laku
 22/2010  Penggunaan Slip Pergerakan Dokumen
 23/2010  Penyediaan Minit Mesyuarat
 24/2010  Kebenaran Pekerjaan Luar
 25/2010  Kenyataan Berbaur Perkauman
 26/2010  Kebenaran untuk Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja
 27/2010  Pelupusan Aset Dikategorikan Sebagai Buangan Terjadual
 28/2010  Perhimpunan Bulanan CIAST
 29/2010  Penggunaan Pelekat Kenderaan di CIAST
 30/2010  Pelaksanaan Aplikasi e-Minit di CIAST
31/2010  Pelaksanaan Kehadiran dengan Menggunakan Sistem Perakam Waktu Elektronik (Cap Jari) (BATAL - digantikan dengan AP 11/2011)