TENDER BAGI MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJIGUNA DAN MENTAULIAH PERKAKASAN DAN MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR SISTEM RANGKAIAN SETEMPAT DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM, SELANGOR

SEBUTHARGA

KEWANGAN DAN PEMBANGUNAN
KENYATAAN TAWARAN

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : Tender Bagi Membekal, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah Perkakasan Dan Menaiktaraf Infrastruktur Sistem Rangkaian Setempat Di Pusat Latihan Pengajar Dan Kemahiran Lanjutan (CIAST), Shah Alam, Selangor.

JENIS TAWARAN : Terbuka

KOD BIDANG :

Kod Bidang Bidang Sub Bidang Pecahan Sub Bidang
21 0105 ICT (INFORMATION
COMMUNICATION
TECHNOLOGY)
PERALATAN DAN
KELENGKAPAN KOMPUTER,
PERKAKASAN DAN
KOMPONEN
TELECOMMUNICATION/NETWORKING-SUPPLY PRODUCT,INFRASTRUCTURE, SERVICES INCLUDING MAINTENANCE

TARIKH MULA TAWARAN : 28/08/2020
TARIKH TUTUP TAWARAN : 25/09/2020
TEMPOH SAH LAKU : 180
LOKALITI :
Semua Negeri
Pembekal yang berminat adalah diwajibkan hadir ke sesi lawatan tapak dan taklimat pada ketetapan
berikut:

Perincian Taklimat

Perihal Tarikh /Masa Lokasi Pegawai Penyelaras Kehadiran Maksima
Tender Bagi Membekal, Memasang, Mengujiguna
Dan Mentauliah Perkakasan Dan Menaiktaraf
Infrastruktur Sistem Rangkaian Di Pusat Latihan
Pengajar Dan Kemahiran Lanjutan (CIAST) Shah
Alam, Selangor.
04/09/2020
10:00 AM
Dewan Auditorium,
Blok C, CIAST,
Seksyen 19, 40300 Shah
Alam, Selangor,
PETALING, 40300
SHAH ALAM,
SELANGOR
En. Asbul Hadi Mat
Yunus
3

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan  akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% (kosong perpuluhan lapan peratus) mengikut setiap nilai
invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.