Perolehan Sebut Harga Bagi Membekal, Memasang Dan Mengujiguna LCD Projektor Bagi Program PPK Dan CSC Di Pusat Latihan Pengajar Dan Kemahiran Lanjutan (CIAST) Shah Alam Selangor

SEBUTHARGA

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : PEROLEHAN SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MEMASANG

DAN MENGUJIGUNA LCD PROJEKTOR BAGI PROGRAM PPK DAN CSC DI PUSAT LATIHAN

PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST) SHAH ALAM SELANGOR

JENIS TAWARAN : Terbuka KOD BIDANG :

Kod

Bidang

Bidang Sub Bidang Pecahan Sub Bidang
02 03 02 PERABOT,

PERALATAN

PEJABAT, HIASAN

DALAMAN DAN

DOMESTIK

PERKAKAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK PERKAKAS ELEKTRONIK DAN AKSESORI

TARIKH MULA TAWARAN : 14/10/2020

TARIKH TUTUP TAWARAN : 21/10/2020

TEMPOH SAH LAKU : 90 LOKALITI :

lokasi

Negeri
SELANGOR

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% (kosong perpuluhan lapan peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.