TENDER BAGI PERKHIDMATAN MENYEDIAKAN KURSUS ‘TAE 50216 DIPLOMA OF TRAINING DEVELOPMENT DESIGN’ DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

SEBUTHARGA

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN

KENYATAAN TAWARAN

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN
KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : TENDER BAGI PERKHIDMATAN MENYEDIAKAN KURSUS
‘TAE 50216 DIPLOMA OF TRAINING DEVELOPMENT DESIGN’ DI PUSAT LATIHAN
PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
JENIS TAWARAN : Terbuka
KOD BIDANG :

Kod Bidang Bidang Sub Bidang Pecahan Sub Bidang
22 11 10 PERKHIDMATAN GUNA TENAGA KHIDMAT
LATIHAN,TENAGA
PENGAJAR DAN
MODERATOR/NEGOTIATOR

TARIKH MULA TAWARAN : 27/05/2019
TARIKH TUTUP TAWARAN : 21/06/2019
TEMPOH SAH LAKU : 120
LOKALITI :
Semua Negeri

Pembekal yang berminat adalah diwajibkan hadir ke sesi lawatan tapak dan taklimat pada ketetapan
berikut:

Perincian Taklimat:

Perihal Tarikh/Masa Lokasi Pegawai Penyelaras Kehadiran Maksima
TENDER BAGI PERKHIDMATAN
MENYEDIAKAN KURSUS ‘TAE 50216
DIPLOMA OF TRAINING DEVELOPMENT &
DESIGN’ DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN
KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST),
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
31/05/2019
10:30 AM
Bilik Kuliah
12, Blok C,
Pusat
Latihan
Pengajar dan
Kemahiran
Lanjutan
(CIAST) ,
Jalan Petani
19/1,
Seksyen 19,
PETALING, 40900
SHAH
ALAM,
SELANGOR
AZLINA
BINTI
MOHAMAD
SHAFIE
99

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi
melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% (kosong perpuluhan lapan
peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had
maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus) bagi invois yang bernilai
RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.